8. třída

Přejeme Vám všem veselé Velikonoce. Odpočiňte si a užijte si trošku volna.

Výuka středa 8. dubna

Zeměpis

Zapište do sešitu zeměpisu.

Výuka úterý 7. dubna

Dějepis

Proveď zápis do sešitu:

Téma: Revoluční rok 1848, revoluční vlna v evropských zemích

Rok 1848 byl rokem revolucí v Evropě. Cílem bylo odstranění feudalismu, získání občanských práv a práv národů. 

Itálie - byla rozdrobena, revoluce v lednu 1848, cílem bylo sjednocení země, revoluce ale neuspěla a Itálie zůstala rozdrobena.

Francie - revoluce v únoru 1848, byla vyhlášena republika, nakonec roku 1852 bylo vyhlášeno francouzské císařství.

Německo - březen 1848 - vypuklo povstání v Berlíně, hlavním městě Pruska, cílem bylo sjednocení Německa, sešel se sněm ve Frankfurtu nad Mohanem, který jednal o sjednocení. Toto povstání bylo ale také neúspěšné a přetrvala rozdrobenost na jednotlivé státečky.

Habsburská monarchie - 13. března vypuklo povstání ve Vídni, císař Ferdinand V. utekl do Olomouce. 15. března vypuklo povstání v Budapešti - cílem byla nezávislost Uher.

Český jazyk - sloh

Věnujte se v rámci JČ i slohové a komunikační výchově - téma slohové práce - Koronavirus- co pro mě znamenalo nečekané dlouhé volno - vypravování, případně zamyšleni a to byste směřovali k úvaze. 

Přírodopis

Zapiš do sešitu!

Fyzika

Téma: Opakování učiva - křížovka

Chemie

Téma: kyslíkaté kyseliny

Pokračujeme v kyselinách.

Opište si zápis a v odkazu najdete video reakce kyseliny sírové s cukrem.

https://www.videoman.gr/cs/125646

Výuka pátek 3. dubna

Milí žáci,

Pokud byste potřebovali poradit s učivem, napište mi - e-mail:

ms-ucitelka@seznam.cz

Miluše Štefanová

Fyzika

Téma: Reostat

Proveďte zápis a zhlédněte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6yLUnu9imQ

Výuka čtvrtek 2. dubna

Chemie

Téma: Kyseliny 2. část

Pokračuj v zápisu.

Dějepis

Zápis do sešitu

Společenské změny v 19. století

1. Rozmach průmyslu vedl ke vzniku nových společenských vrstev - dělníků a podnikatelů.

2. Ve zvlášť těžké situaci bylo dělnictvo - dlouhá pracovní doba, nízké mzdy...

3. Snahy o řešení dělnické otázky:

a) vznik odborových organizací - chrání práva zaměstnanců proti zaměstnavatelům.

b) vznik socialismu a komunismu - chtěl provést světovou proletářskou /dělnickou/ revoluci a nastolit beztřídní společnost, kde by si všichni byli rovni

Matematika

Moji milí osmáci,

Po týdnu vás opět zdravím. Tak jak vám to šlo? Podařilo se vám něco vypracovat? Já věřím, že ano. Jste šikovní, i když někteří z vás to umí skrývat.

Dnes si ukážeme, jak se sčítají a odčítají mnohočleny. Tohle jsme už v podstatě dělali s mocninami, uvidíte, že se vám to připomene a že si s tím hravě poradíte.

Takže - ukázkový příklad:

a + a + a + a = 4a

5b - 3b = 2b


Je to jasné? Ne? Pomůžeme: brambor+brambor+brambor+brambor= 4 brambory

5jablek - 3jablka = 2jablka

Už? Super!

Takže dál:


3x + 5x² - x - x² = 2x + 4x² - neboli - sčítat a odčítat můžeme pouze stejná písmena, stejnou mocninu, pamatujete?

2a + 5b - a - 3b = a + 2b


Jsou to ty příklady, kdy jsme stejné členy podtrhávali různými čarami - čára, vlnovka.....

A teď můžete zkusit cvičení

Kdo má učebnici, tak str. 75, cvičení 5,6

Nebo pracovní listy - č.4, cvičení 1 - pod nadpisem Sčítání mnohočlenů, č.5, cvičení 1 pokračování, pak cvičení 2,3

Tak - hodně úspěchů v práci, příští týden se Vám ozvu znovu.

Zdraví vás vaše paní učitelka

Němčina

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Ich grü3e euch nach einer Woche wieder! - Opět vás po týdnu zdravím.

1.úkol: list č.28 - das Essen - nový tematický okruh - Jídlo - slovní zásoba.

Vašim úkolem bude práce s on-line slovníkem - vyhledej a napiš názvy potravin a jídel. Pokud si nemůžeš list vytisknout, piš si slovíčka na list papíru. Nezapomeň - i se členem!!!

2.úkol: tento úkol bude složitější, teď je třeba se slovíčka naučit J

Dejte se do práce, protože: WIE DIE ARBEIT, SO DIE LOHN - jaká práce, taková odměna J J J

a příští týden se vám ozvu s dalšími úkoly.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin

Angličtina

Dobrý den milí žáci.

Přikládám dva soubory do angličtiny.

První soubor jsou slovíčka 3. lekce, který si přepište do sešitů Vocabulary

Druhý soubor jsou cvičení na procvičení minulého času prostého se slovesem be ve tvarech was, wasn't, were, weren't.

Vysvětlím všechna cvičení:

3a Přepište tabulku do sešitů English a doplňte chybějící tvary was not, were a weren't.

3b Vytvořte osm vět s této tabulky a zapište do sešitů English

4a Doplňte věty slovy was a were a zapište je do sešitu English

4b Ze cvičení a vytvořte záporné věty a zapište je do sešitu English

5 Přepište tabulku do sešitu English a doplňte ji. Připomínám, že otázka se v angličtině tvoří tak, že se nejprve řekne sloveso (was, were), potom osoba (he, they).

6 Vytvořte rozhovor podle slov, která jsou tam uvedena. U prvního příkladu máte vzor.

7a Doplňte email Azry slovy was, wasn't, were, weren't.

Výuka středa 1. dubna

ZEMĚPIS

Zapiš do sešitu a zhlédni video!

ČLOVĚK SVOU ČINNOSTÍ KRAJINU PŘETVÁŘÍ. Krajiny Země se utvářely po několik miliard let.

Před několika desetitisíci lety začal přírodu ovlivňovat člověk. Do této doby se na Zemi vyskytovaly jen přírodní krajiny. Člověk později stále více přetvářel původní přírodní krajinu na krajinu kulturní. Většinu území České republiky tvoří kulturní krajina (pole, města, vesnice....)


https://www.youtube.com/watch?v=icxBvQERj2U&list=PL06F10C25111A3F51&index=19


Výuka úterý 31. března 2020

Fyzika

Téma: Ohmův zákon - výpočty

Vypočítej 3 příklady na Ohmův zákon. Návod najdeš ve videu. Počítej s videem krok po kroku.

https://www.youtube.com/watch?v=n9eXZA4_SRY

           Jaký proud prochází elektrickým obvodem s napětím 12 V a odporem 120 Ω?

           Jaký odpor má žárovka, prochází li jí proud 0,25 A a napětí na žárovce je 230 V?

  • Jaké napětí je v elektrickém obvodu, jestliže obvodem protéká proud 0,5 A a odpor celého obvodu je 200 Ω?


Dějepis

Zapiš do sešitu, zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=82&t=0s

Téma: Průmyslová revoluce

1) Zatímco v českých zemích probíhalo národní obrození, v západní Evropě vrcholila průmyslová revoluce.

Průmyslová revoluce = nahrazování ruční práce prací strojů a zavádění strojů do továren /stroje byly poháněny parním strojem/

2) Rozvoj průmysl kladl velké nároky na rozvoj dopravy - začala revoluce v dopravě související s použitím parního stroje - parní vlaky, parníky. 

3) Rozvoj průmyslu znamenal i změny v obchodování - svět se začal globalizovat.

4) V českých zemích - začala těžba uhlí ve velkém na Ostravsku a Kladensku, začalo se rozvíjet strojírenství /Vítkovické železárny v Ostravě.../, začaly se stavět železnice a kvalitnější silnice.

Výuka pondělí 30. března 2020

Přírodopis

Zapiš do sešitu:

Výuka pátek 27. března 2020

Český jazyk

Pro žáky 8. roč. dlouhodobý úkol 

- www.umimecesky.cz - procvičujte pravopis

 www.onlinecviceni.cz - procvičujte tvarosloví

Fyzika

Téma: Ohmův zákon

Připomeň si fyzikální veličiny el. proud, napětí, odpor a vztah mezi nimi. Zhlédni video a udělej si stručný zápis do sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k


Výuka čtvrtek 26. března 2020

Milí žáci,

- 100 hodin výukových videí

- Český jazyk a Matematika

- Veškeré učivo druhého stupně

- On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení


Stačí kliknout zde: https://vpohode.cz/cs/pak kliknout na tlačítko Vyzkoušet zdarma a zaregistrovat se. Je tam učivo od 6. po 9. ročník.

Matematika

Moji milí osmáci,

už jsem vás nechala dlouho odpočívat. Práci jsem Vám sice zadala, ale nejsem si jistá, jestli jste si ji všichni odnesli domů. Takže ještě jednou - navážeme tam, kde jsme 10.3. skončili. Budu vám pravidelně posílat cvičení a případné vysvětlení nové látky. Vašim úkolem bude - pokud nemáte doma sešit do matematiky - zavést si nový sešit nebo složku s papíry a na ně cvičení psát.

Jako první si zopakujeme výrazy s proměnnou a doplňování tabulky - tzn. list číslo 1, cvičení 1,2

Libor a Kristýna mohou udělat i cvičení 13 - 17, budu ráda. Nebo se alespoň o ně pokusit.

Cvičení 3 a 4 na listu č.2 jsou podobná, jako doplňování do tabulky. Máte tam zadání příkladu a pod tím jaké číslo máte doplnit místo jednotlivých písmen. Vznikne vám příklad, který vypočítáte. Takže: pusťte se do toho.

Pokud by měl někdo splněno a nudil se, může vypracovat cvičení z učebnice - algebry - str.67 - jakékoliv cvičení

Tak - hodně úspěchů v práci, příští týden se Vám ozvu znovu.

Ještě jedna informace: V soutěži Finanční gramotnost jste jako družstvo v krajském kole získali 3.místo. Moc gratuluji Laďovi a Kristýně.

Německý jazyk

Hallo, meine lieben deutschen Freunde !

Wir werden Brieffreunde spielen. - Budeme si hrát na přátele, kteří si dopisují J

1.úkol: pořiďte si nějakou složku, do které si všechny materiály budete ukládat.

2.zopakujeme si číslovky 1 - 100 a množné číslo podstatných jmen. List č.32 - nahoře máte číslovky 1-20 a potom dále jak se tvoří číslovky 20-100. To už umíte, jen zopakujte. Dále potom doplňte číslovky do číselných řad - na papír celé přepište a poslední cvičení - napište číslice slovy.

3.list č.20 ve cvičení 17 a 18 máte některá podstatná jména v čísle jednotném a množném. Vzpomínáte si? Všechna podstatná jména mají v němčině v množném čísle člen die. Ve cvičení 19 máte napsat, kolik je věcí na obrázcích - napiš na papír

např. sechs Mäuse atd.

4. totéž je list č.21. Pokud nevíš, pomož si on-line slovníkem.

5.listy 22 a 23 jsme už ve škole začali, ne všichni dokončili. Takže - opakování je matka moudrosti - opět napište, kolik věcí je na obrázku

např. elf Äpfel, drei Häuser atd.

Dejte se do práce a příští týden se vám ozvu s dalšími úkoly.

Zdraví vás vaše Deutschlehrerin

Chemie

Zapiš do sešitu: 

Kyseliny

l jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+

Rozdělení kyselin:

1. bezkyslíkaté

2. kyslíkaté

bezkyslíkaté kyseliny

l molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku

Kyselina chlorovodíková - HCl

l ! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina, je těkavá a dráždí dýchací cesty, leptá pokožku !

l je obsažena v žaludeční šťávě ( 0,3%)

Použití:

l k čištění WC - , k čištění kovů, při pájení

l k výrobě léčiv, barviv a plastů

Výuka středa 25. 3. 

ZEMĚPIS 

Zapiš do sešitu, nakresli i obrázek!

KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krajina je jakákoliv část zemského povrchu.

Můžeme ji rozdělit do krajinných sfér.

PŘÍRODOPIS

Nakresli obrázky do sešitu a zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=5-I8kipoSu0

Jazyk český - literatura

- dlouhodobý ukol, přečíst jakoukoliv knížku, napsat obsah a napsat proč si tuto knihu vybral. Tento úkol do LV splnit do Velikonoc

Jazyk český - mluvnice

sledujte Ucitelku v tv, Ct1 odpoledne.  www.ceskatelevize/skoladoma.cz

Výuka - úterý 24. března 2020

Dějepis

Proveďte zápis do sešitu. 

Třetí fáze národního obrození

  • Třetí fáze No přinesla rozvoj české vědy a kultury na vysoké úrovni. Čeština se definitivně prosadila jako jazyk vědy a kultury.
  • Literáti: - František Palacký - Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě
  • Karel Hynek Mácha - Máj
  • Karel Jaromír Erben - Kytice
  • Božena Němcová - Babička
  • Karel Havlíček Borovský - Král Lávra
  • Divadelník - Josef Kajetán Tyl - Fidlovačka - v ní poprvé zazněla česká hymna Kde domov můj
  • Vědci - Jan Evangelista Purkyně - objevil buňky
  • Jan Svatopluk Presl - vytvořil české odborné názvosloví

Vložte svůj text...